Nyheter fra Avls- og helserådetDet ble fra AHR sendt ut en spørreundersøkelse tilmedlemmene angående navlebrokk med forlenget svarfrist til 15.11.2022. Det bleannonsert at det skulle foretas en trekning som takk for deltakelsen og det er någjort og Kari Hundhammer ble trukket ut.

Premien er 1 gratis påmelding av hund til en av klubbens utstillinger.

Avls- og helserådet (AHR)Informasjon fra Avls- og helserådet 30.11.22Husk å sende inn synspunkter på de avlsetiske retningslinjene og på navlebrokkundersøkelsen som er sendt ut tidligere.

Endelig svarfrist er satt til 15. november og det trekkes en premie blant de tilsendte svar på navlebrokkundersøkelsen.

 

Avls- og helserådet (AHR)Utdrag av NKK - Protokoll Hovedstyremøte nr. 10/21 - Tirsdag, 25.5 2021

39/21: Endring ipkt. 2 i NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett vedrørende innavlsgrad


Hovedstyret vedtok etter innstilling fra NKKs Sunnhetsutvalg at det innføres en øvre grense for maksimal innavlsgrad som tilsier at det ikke skal foretas paringer med innavlsgrad lik eller høyere enn 12,5 % beregnet på grunnlag av en 5 generasjoners stamtavle. Pkt. 2 i NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett forandres til:«Avlen må tjene formålet med å bevare og fortrinnsvis øke den genetiske variasjonen i rasen. Matadoravl og paring mellom nært beslektede individer bør unngås. Det skal aldri foretas paringer som gir en innavlsgrad lik eller høyere enn 12,5 %,beregnet på grunnlag av en 5 generasjoners stamtavle 1, 2. Ved bruk av importer brukes de stamtavleopplysningene som er tilgjengelige i 3-5 generasjoner.

Med 5 generasjoners stamtavlemenes valp og 5 ledd bakover
Dette tilsvarer gjennomsnittlig maksimalt inntil 2,5 % innavlsøkning pr. generasjon i dette individets stamtavle

Regelendringen trer i kraft for paringer foretatt fra og med 01.01.2022


Hovedstyret ba om at Sunnhetsutvalget vurderer muligheten for å gi nødvendige unntak for de fåtallige rasene.

Bakgrunn: Det er i dag en forskjell på NKKs regelverk og NKKs faglige anbefaling med hensyn til innavlsgrad. Hovedstyret vil se på om det bør gjøres endringer i punkt 2. i NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett, for at reglene skal stemme bedre med NKKs faglige anbefalinger på området.

(Link til hele protokollen: https://www.nkk.no/getfile.php/132372228-1622478478/Dokumenter/Om%20NKK/Organisasjonen/HS-dokumenter/HS%2010-21%20Protokoll.pdf?fbclid=IwAR2FaJ4nuZsZu-0l8jbYdtjsx0O_ddV-xZc6tZunLoT3Dn9p3f2ea0qWXO4)Liker du hunden din??

Synes du de er gode å ha - spesielt i disse koronatider?

Klubben har mottatt en henvendelse fra Frode Lingaas (NMBU,) og styret har sagt ja til og oppfordrer klubbens medlemmer til å besvare spørresundersøkelsen.

Her følger link til spørresundersøkelsen : https://nettskjema.no/a/koronahund

Bakgrunn:

Undersøkelsen er egentlig veldig kjapp og består av 1-2 deler. Begge er anonyme hvis ikke eier ønsker noe annet.

 

Del 1; anonym, bare noen få spørsmål om eier, sivilstand, hunden, rase  og om eier synes hunden er spesielt viktig i koronatider. Ca 2 minutter? Avkryssing. Dette er den viktigste delen

 

Del 2, anonym, dette er (også) en helt frivillig del, for de som liker å skrive og som ønsker å formidle sin lille historie om hunden i koronatider, evt laste opp bilder, kan selvsagt hoppes over hvis man ikke har noe spesielt på hjertet


 


Dokumenter vedr. helseundersøkelsen 2019 er flyttet til Helse hos Shih Tzu


Nytt fra Avls- og Helserådet pr august 2020 Klikk på linken for å lese


NKK har vært så heldig å få leder for The Cambridge BOAS (Brachcephalic Obstructive Airway Syndrome) reseach group, MA VetBM CertVR, CertSAS DipECVS MRCVS Jane Ladlow på besøk til Norge til et gratis seminar.

Se denne lenken: https://www.nkk.no/aktuelt/nkk-seminar-om-boas-12-06-2019-article147630-985.html?fbclid=IwAR1keMVa-7oJZ5OqqDwiVz6pk0Fn7bjZueTaT5qxIvJlZeFAve7rxyWqvIk

*****
Copyright © Norsk Shih Tzu Klubb 2017
Webdesign/CMS: Netthund.no